Bekijk onze reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden voor reizen met “Thuis in Kenia”

1. Reisovereenkomst

a. De reisovereenkomst komt tot stand door ondertekening van het volledig ingevulde inschrijfformulier van “Thuis in Kenia”. De dag van ontvangst van het inschrijfformulier geldt als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

b. Een deelnemer die een reisovereenkomst aangaat, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.

2. Boeking

De boeking van een reis geschiedt door het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier te sturen naar “Thuis in Kenia”. De boeking van de reis is definitief bij ontvangst van het inschrijfformulier. Binnen acht dagen ontvangt de deelnemer een bevestiging van de boeking. De deelnemer is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de reis (zoals ziekte, medicijngebruik, handicap) bij boeking kenbaar te maken.

3. Betaling

a. Bij boeking dient de deelnemer het totaal verschuldigde bedrag, zoals vermeld op de factuur, in één keer te betalen. Dit bedrag dient binnen twee weken na ontvangst van de factuur overgeboekt te zijn op rekening van “Thuis in Kenia” en uiterlijk twee maanden voor het begin van de reis.

b. Bij boeking van een reis zes weken of korter voor vertrek dient de reissom, direct na ontvangst van de factuur, te worden overgeboekt op de rekening van “Thuis in Kenia”.

c. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door “Thuis in Kenia”.

4. Reissom

a. De gepubliceerde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals op de website van “Thuis in Kenia” zijn omschreven. Als reissom geldt het gefactureerde bedrag.

b. De hoogte van de gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij “Thuis in Kenia” bekend waren op het moment van het maken van de publicatie.

c. “Thuis in Kenia” behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De deelnemer wordt hier zo spoedig mogelijk mondeling en schriftelijk van op de hoogte gebracht. De deelnemer heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10%, kosteloos en binnen 8 dagen na hiervan schriftelijk (ook e-mail) in kennis te zijn gesteld, schriftelijk te annuleren.

5. Reisduur en programma

Wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. De deelnemer heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de deelnemer geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen.

6. Programmawijzigingen

Onvoorziene lokale omstandigheden en het bijzondere karakter van de reizen die “Thuis in Kenia” aanbiedt, kunnen met zich meebrengen dat, voor of tijdens de reis, aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmachtsituaties zoals politieke omstandigheden, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, algemene stakingen etc.

“Thuis in Kenia” c.q. de reisbegeleider zal er voor zorgen dat het originele karakter van de reis dan toch zo veel mogelijk behouden blijft. Indien de wijzigingen voor aanvang van de reis bekend zijn, zal de deelnemer hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens de reis zal een wijziging in overleg met de groep worden gemaakt. De deelnemer kan geen schadevergoeding eisen als gevolg van wijzigingen in het programma.

7. Annulering

Iedere deelnemer is verplicht een annuleringsverzekering af te sluiten.

Annulering van de reisovereenkomst door de deelnemer dient schriftelijk te geschieden.

Twee dagen na de datum van het poststempel op de annuleringsbrief geldt als annuleringsdatum. Is deze datum niet leesbaar dan geldt de datum van ontvangst van de brief. Bij annulering is de deelnemer de volgende bedragen verschuldigd, plus de eventueel al gemaakte kosten door de reisorganisatie, zoals voor het vliegticket.

a. Tot 56 dagen voor vertrek: 10% van de reissom

b. Van 56 tot 42 dagen voor vertrek: 50% van de reissom

c. Van 42 tot 21 dagen voor vertrek: 75% van de reissom

Indien de kosten van annulering niet op de annuleringsverzekering te verhalen zijn, komen deze op kosten van de deelnemer.

8. Onvoldoende deelname

Indien vier weken voor aanvang van de reis het aantal aanmeldingen minder is dan het minimale aantal dat vermeld staat op de website, behoudt “Thuis in Kenia” zich het recht voor om de reis te annuleren, zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor schade van welke aard dan ook. De deelnemer zal de reeds betaalde reissom terugbetaald krijgen.

9. Reisdocumenten, reisbescheiden en vaccinaties

a. De deelnemer dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten.

b. “Thuis in Kenia” is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

10. Verzekeringen

De deelnemer is verplicht een reisverzekering met inbegrip van een S.O.S. centrale af te sluiten. Dit om “Thuis in Kenia” in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende deelnemer te verlenen.

11. Aansprakelijkheid

a. “Thuis in Kenia” is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis, volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.

b. “Thuis in Kenia” is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

b1. Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de deelnemer, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de deelnemer.

b2. Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden.

b3. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van “Thuis in Kenia” en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan “Thuis in Kenia” kunnen worden toegerekend.

b4. Overmachtsituaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vluchtschema’s.

b5. Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.

b6. Ziekte van de deelnemer.

b7. Fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen.

c. “Thuis in Kenia” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annulerings-verzekeringen dekking bieden.

d. Indien de reisorganisatie aansprakelijk is voor andere schade dan die tengevolge van dood van of letsel aan de deelnemer, dan is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.

12. Verplichtingen van de deelnemer

a. De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van “Thuis in Kenia” c.q. de reisbegeleider op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

b. Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de deelnemers in de groep, de organisatie of anderen in gevaar worden gebracht, kan hij/zij door “Thuis in Kenia” c.q. de reisbegeleider van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. Indien, en voor zover de gevolgen van, de hinder en last aan de deelnemer kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen.

13. Klachten

Eventuele klachten dienen altijd eerst en direct met de reisbegeleiding ter plekke te worden besproken. Indien naar inzicht van de deelnemer geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de deelnemer deze klacht binnen twee weken na afloop van de reis schriftelijk in te dienen bij “Thuis in Kenia”.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten